Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van schrijfservice.nl, gevestigd in Rotterdam, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel van Rotterdam onder nummer 50126385. 

1.         DEFINITIES

            In deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden wordt verstaan onder:

            schrijfservice.nl

            Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die schrijfservice.nl een opdracht voor een tekstproductie heeft gegeven. schrijfservice.nl beschouwt als haar opdrachtgever degene die haar de opdracht voor een tekstproductie heeft verstrekt, tenzij deze uitdrukkelijk aangeeft  krachtens een last te handelen uit naam en voor rekening van een derde, mits de naam en het adres van de derde tegelijkertijd aan schrijfservice.nl zijn verstrekt. Ingeval degene, die handelt krachtens een last uit naam en voor rekening van een derde, de naam en het adres van de derde niet noemt, is deze gevolmachtigde naast de derde hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen uit de overeenkomst met schrijfservice.nl;

            Algemene voorwaarden: de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van schrijfservice.nl.

 1. ALGEMEEN

2.1              Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle orderbevestigingen, leveringen en diensten van schrijfservice.nl, alsmede op alle overeenkomsten, die worden gesloten door schrijfservice.nl.

2.2              Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de algemene voorwaarden van de opdrachtgever uitgesloten. Door het geven van de opdracht tot het vervaardigen van een tekstproductie accepteert de opdrachtgever de algemene voorwaarden van schrijfservice.nl.

 1. OPDRACHTEN

3.1              Overeenkomsten met schrijfservice.nl komen uitsluitend schriftelijk tot stand. Mondelinge overeenkomsten of later overeengekomen wijzigingen bevestigt schrijfservice.nl naar opdrachtgever. 

3.2              Een opdracht voor een tekstproductie wordt steeds, zelfs na bevestiging van de opdracht, aanvaard onder het voorbehoud, dat schrijfservice.nl, na te hebben kennis genomen van de te schrijven tekst, het recht heeft binnen redelijke tijd daarna de opdracht alsnog te weigeren, zonder dientengevolge tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

3.3              Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van lonen, valutakoersen en/of factoren, die de prijs van de goederen en/of de diensten van schrijfservice.nl mede bepalen, een wijziging ondergaan, is schrijfservice.nl gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig aan te passen. schrijfservice.nl is slechts gehouden de opdracht tot het vervaardigen van een tekstproductie naar beste weten en kunnen uit te voeren.

 1. LEVERING

4.1              Levertijden geeft schrijfservice.nl schriftelijk aan. De levertijd is sterk afhankelijk van eventueel nog aan te leveren materiaal en tijdige terugkoppeling door opdrachtgever ná aanleveren van concepttekst door schrijfservice.nl. Situatie van overmacht kan ook reden zijn om de gestelde opleverdatum te verschuiven.

 1. BETALING

5.1              Betaling van facturen dient plaats te vinden zonder enige korting of verrekening binnen vier weken na factuurdatum. schrijfservice.nl kan factureren in gedeelten per afgeleverd onderdeel van enige opdracht. De wederpartij is bij niet volledige betaling in verzuim door het verstrijken van voormelde (fatale) betalingstermijn. Indien de wederpartij in verzuim is, worden alle facturen onmiddellijk volledig opeisbaar.

5.2              Bij overschrijding van de betalingstermijn, netto binnen dertig dagen na factuurdatum, kunnen door schrijfservice.nl rente en kosten in rekening gebracht worden.

 1. ZEKERHEID

6.1              Iedere overeenkomst wordt door schrijfservice.nl gesloten onder de opschortende voorwaarde dat de kredietwaardigheid van de opdrachtgever genoegzaam aan schrijfservice.nl is gebleken en/of gewaarborgd. Indien schrijfservice.nl zulks wenst, dient de opdrachtgever te allen tijde zekerheid te stellen.

6.2              Indien de zekerheidsstelling niet wordt verstrekt, is schrijfservice.nl gerechtigd om, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de (verdere) uitvoering van de opdracht op te schorten, totdat de gevraagde zekerheidsstelling is gegeven, onverminderd het bepaalde in artikel 15.

 1. RECLAMES

7.1              Reclames dienen uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst van de tekstproductie door de opdrachtgever schriftelijk bij schrijfservice.nl te worden ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht de tekstproductie onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud te hebben geaccepteerd en goedgekeurd. Reclames op andere wijze gedaan of te late reclames kunnen geen effect sorteren ten aanzien van de acceptatie.

7.2              Het recht van de opdrachtgever om tegen de factuur van schrijfservice.nl te reclameren, vervalt acht dagen na factuurdatum.

 

 1. GEHEIMHOUDING

8.1              Zowel schrijfservice.nl als de eventueel door haar in te schakelen derde(n), als de opdrachtgever, zijn verplicht alle informatie, die door één der partijen wordt verstrekt dan wel waarvan één der partijen kennis krijgt, geheim te houden en niet bekend te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de beide andere partijen.

8.2              Ingeval van schending van de geheimhouding door personen wier hulp schrijfservice.nl gebruikt bij de uitvoering van de opdracht, is schrijfservice.nl niet aansprakelijk, met inachtneming van hetgeen in artikel 9 is bepaald omtrent de aansprakelijkheid.

 1. AANSPRAKELIJKHEID

9.1              De aansprakelijkheid van schrijfservice.nl wegens niet, niet behoorlijke, of niet tijdige nakoming van haar verplichtingen uit enige overeenkomst, blijft in alle gevallen per overeenkomst beperkt tot maximaal het bedrag van het overeengekomen honorarium exclusief btw en voorschotten met een maximum van € 1.250,-- (eenduizend tweehonderdvijftig euro).

9.2              schrijfservice.nl is nimmer gehouden tot vergoeding van de bedrijfsschade, winstderving, schade voortvloeiend uit de aanspraken van derden jegens de opdrachtgever, gevolgschade, tenzij er sprake is van in rechte aangetoonde opzet of grove schuld van schrijfservice.nl.

9.3              schrijfservice.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verlies, vernietiging en/of beschadiging van de haar toevertrouwde akten, documenten e.d., tenzij dit te wijten is aan opzet of grove schuld van schrijfservice.nl.

9.4              schrijfservice.nl is niet aansprakelijk voor gedragingen van personen, wier hulp zij gebruikt bij de uitvoering van de opdracht.

9.5              Na verloop van drie maanden na aflevering van de tekstproductie vervalt het recht van de opdrachtgever om met betrekking tot deze tekstproductie schadevergoeding van schrijfservice.nl te vorderen.

 1. VRIJWARING

10.1          De opdrachtgever garandeert dat schrijfservice.nl gerechtigd is de haar gegeven opdracht(en) uit te voeren zonder daarbij rechten van derden te schenden.

10.2          De opdrachtgever vrijwaart schrijfservice.nl tegen alle aanspraken van derden ter zake van de in het kader van de opdracht te vervaardigen tekstproductie.

 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD

11.1          Alle door schrijfservice.nl geleverde tekstproducties zijn en blijven haar eigendom, zolang de opdrachtgever niet volledig aan zijn (betalings)verplichtingen jegens schrijfservice.nl heeft voldaan.

11.2          Het is de opdrachtgever verboden de geleverde tekstproductie te verkopen of op enigerlei wijze zakelijk aan te wenden, zolang niet volledige betaling aan schrijfservice.nl heeft plaatsgevonden. Het gebruiksrecht van de opdrachtgever met betrekking tot de tekstproductie, geleverd door schrijfservice.nl, eindigt indien en zodra de opdrachtgever enige verplichting tegenover schrijfservice.nl niet tijdig nakomt.

 1. AUTEURSRECHT

De opdrachtgever krijgt het recht tot verveelvoudiging en openbaarmaking van de door schrijfservice.nl in het kader van de opdracht gemaakt tekstproductie uitsluitend voor het doel waarvoor de tekstproductie is gemaakt, hetgeen schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Het auteursrecht blijft bij schrijfservice.nl berusten. Indien schrijfservice.nl dit wenst, zal de tekstproductie door de opdrachtgever van een credit worden voorzien als volgt * (jaartal) schrijfservice.nl.

 1. CONCURRENTIEBEPALING

Het is de opdrachtgever niet toegestaan anders dan door schrijfservice.nl een opdracht op het gebied van tekstproductie te verstrekken aan derden die door schrijfservice.nl bij de uitvoering van de opdracht(en) zijn ingeschakeld. Bij overtreding van deze bepaling verbeurt de opdrachtgever aan schrijfservice.nl een boete gelijk aan vier maal het aan de niet toegestane opdracht verbonden honorarium met een minimum van € 2.500,-- (tweeduizend vijfhonderd euro) exclusief BTW, onverminderd het recht van schrijfservice.nl om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

OVERMACHT

13.1          Is tengevolge van overmacht schrijfservice.nl niet in staat tot nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de opdracht, of is tengevolge van overmacht de nakoming van de overeenkomst vertraagd, dan kan schrijfservice.nl de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig ontbinden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding aan de opdrachtgever ter zake van de ontbinding.

13.2          Onder overmacht wordt verstaan hetgeen daaronder naar het normale spraakgebruik, wet, doctrine en jurisprudentie geacht moet worden verstaan. Daarnaast valt daaronder ook het uitblijven van aanvoer of stagnatie in de aanvoer van materialen of de levering en/of reparatie van productiemiddelen en in het algemeen omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen die buiten de controle of invloedssfeer van schrijfservice.nl vallen en/of waarvan in redelijkheid niet van schrijfservice.nl verwacht mag en kan worden, dat zij daarop invloed uitoefent.

13.3          Zo spoedig mogelijk na het intreden van de overmachtsituatie wordt de opdrachtgever hiervan door schrijfservice.nl schriftelijk op de hoogte gebracht.

 1. WANPRESTATIE EN ONTBINDING

14.1          Indien:

-                      de opdrachtgever niet of niet tijdig of slechts gedeeltelijk aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan, dan wel enige andere bepaling van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden niet of niet tijdig of onvolledig nakomt;

-                      ten laste van de opdrachtgever op diens goederen en/of gelden beslag wordt gelegd;

-                      een faillissement of een surséance van betaling van de opdrachtgever wordt aangevraagd;

-                      de opdrachtgever niet in staat is voldoende zekerheid te stellen;

wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is schrijfservice.nl gerechtigd de uitvoering van de nog lopende overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten, c.q. zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden zonder gehoudenheid tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever.

14.2          Indien zich één of meerdere gevallen, genoemd in lid 1 voordoen, is het aan schrijfservice.nl verschuldigde zonder sommatie of ingebrekestelling alsdan terstond opeisbaar. schrijfservice.nl kan alsdan tevens aanspraak maken op de contractuele rente welke hierbij door partijen wordt vastgesteld op 1% per maand, gerekend vanaf de factuurdatum tot aan het tijdstip der algehele voldoening, een gedeelte van de maand te rekenen als een gehele maand.

14.3          Vanaf de datum van het verstrijken van de voormelde betalingstermijn is de wederpartij de wettelijke rente verschuldigd. Ook zal de wederpartij na eerste schriftelijke herinnering of aanmaning als buitengerechtelijke kosten verschuldigd zijn een bedrag te berekenen naar het gebruikelijke incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van € 50,-.

over de eerste € 3.000,- 15%

over het meerdere tot €  6.000,- 10%

over het meerdere tot €  15.000,- 8%

over het meerdere tot €  60.000,- 5%

over het meerdere boven € 60.000,- 3%

14.4          Met name komen ook ten laste van de opdrachtgever declaraties van de rechtskundigen voor juridische bijstand, zowel in als buiten rechte, ook voor zoveel deze declaraties door de rechter geliquideerde bedragen te boven gaan.

14.5          Bij niet-tijdige betaling van een of meer facturen zal schrijfservice.nl bij latere leveringen en/of diensten contante betaling dan wel voorschotbetaling kunnen verlangen.

 1. TOEPASSELIJK RECHT

Op al de overeenkomsten met schrijfservice.nl alsook op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd. Bij eventuele verschillen in de Nederlandse en een tekst van deze voorwaarden in een andere taal heeft de Nederlandse tekst voorrang.

 1. GESCHILLEN

Alle geschillen die tussen schrijfservice.nl en de opdrachtgever over deze algemene voorwaarden en/of gesloten overeenkomsten rijzen, zullen met uitsluiting van de bevoegdheid van elke andere rechterlijke instantie in eerste aanleg worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in Rotterdam, dan wel naar keuze van schrijfservice.nl de volgens de wettelijke bepalingen bevoegde rechter, ook als de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd. schrijfservice.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de wederpartij voor de rechter van diens woonplaats te dagen.