Disclaimer & Privacyverklaring

Disclaimer

  1. Deze website is met de grootste zorg samengesteld. Toch aanvaardt de eigenaar van de website, schrijfservice.nl, geen aansprakelijkheid over mogelijke onjuistheden.
  2. schrijfservice.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
  3. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van (delen van) de inhoud van deze website maakt inbreuk op intellectuele rechten.
  4. Toestemming tot het gebruik van (delen van) deze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen moet schriftelijk worden verzocht.

Heb je vragen over of bezwaren tegen deze website? Neem dan direct contact op. Per telefoon: 06 242 979 57. Of per mail: sander@schrijfservice.nl.

Privacyverklaring

Dit is de website van:

schrijfservice.nl
Vestigingsadres: Goudsesingel 49c, 3031 ED Rotterdam, Nederland
Postadres: Goudsesingel 49c, 3031 ED Rotterdam, Nederland
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 50126385

schrijfservice.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die schrijfservice.nl verwerkt
De tekstschrijver van schrijfservice.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van onze diensten of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Met welk doel en op basis van welke grondslag schrijfservice.nl persoonsgegevens verwerkt
de tekstschrijver van schrijfservice.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Ook verwerkt schrijfservice.nl persoonsgegevens als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Denk bijvoorbeeld aan gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Geen geautomatiseerde besluitvorming
De tekstschrijver van schrijfservice.nl neemt niet (!) op basis van geautomatiseerde verwerking besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang schrijfservice.nl persoonsgegevens bewaart
schrijfservice.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
schrijfservice.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies die schrijfservice.nl gebruikt
schrijfservice.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die schrijfservice.nl gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan schrijfservice.nl hiermee haar website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door schrijfservice.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die de tekstschrijver van schrijfservice.nl van jou heeft in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar sander@schrijfservice.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met je verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Op jouw verzoek reageert schrijfservice.nl zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken.

Hoe schrijfservice.nl persoonsgegevens beveiligt
De tekstschrijver van schrijfservice.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via sander@schrijfservice.nl.